PODPIŠITE PETICIJO – SIGN THE PETITION –

SIGNEZ LA PETITION – FIRMA LA PETIZIONE

Lepo prosimo, da peticijo podpišete s polnim imenom in priimkom, institucijo, disciplinskim poljem in lokaliteto. Kolektivni podpisi naj vsebujejo koordinate institucije ali kolektiva.

---

Please, sign with your whole name and surname, institution, discipline and locality. Collective signatures should contain short collective or institutional data.

---

Prière de signer la pétition par votre prénom et nom en y ajoutant, si possible, les coordonnées de votre institution, discipline et lieu de résidence ou de travail. Pour les signatures collectives, vous êtes priés d΄y ajouter les coordonées élémentaires de votre institution ou de votre collectif.


FHŠ odpšča in grozi

nedelja, 03. oktober 2010

Uvod v odpuščanje rednih profesorjev, zaposlenih za nedoločen čas (s kar najmanjšimi stroški za institucijo – če ta odpusti ljudi iz »krivdnih razlogov«, ji ni treba plačati odpravnin): grožnja ("Opozorilo") UP FHŠ red. prof. dr. Dragu B. Rotarju. Navedeni »krivdni razlogi« naj bi bila dejanja, ki so državljanom zagotovljena z ustavo in z mednarodnimi konvencijami; to so: pravica do peticije, pravica do družbene kritike, kritike institucij in posameznikov. Delikta »skakanja v besedo« pa ni mogoče najti v pravni ureditvi modernih družb. Podpisnica dokumenta: ga. Vesne Mikolič, dekanja UP FHŠ - po pooblastilu rektorja UP g. Rada Bohinc. // Introduction au licenciement des professeurs de l’université employés à perpétuité (aux frais les plus possibles pour l’établissement – ci celui-congédie les gens pour les « raisons de faute » l’allocation de congé n’es pas obligatoire) : l’intimidation (« Avertissement«) par la Faculté des Sciences Humaines de l’Université de Primorska à l’intention du professeur Drago B. Rotar. Les « raisons de faute » citées sont les actes protégés par la Convention slovène et par les conventions internationales, à savoir : le droit à la pétition, le droit à la critique sociale, à la critique des institutions et des particuliers. Le délit « intervention dans le discours » est introuvable dans la régulation judiciaire de sociétés modernes. Signataire du document, autorisée par M. Rado Bohinc, le recteur de l’Université de Primorska. La traduction intégrale du document se trouve ici bas.

Opozorilo - Avertissement DBR

Ni komentarjev:

Objavite komentar